آزمایش 1 (حروف روزنامه)

1- نتیجه مشاهدات خود را بنویسید و با ذکر دلیل توضیح دهید.

حرف را با بزرگنمایی 4 به صورت زیر مشاهده کردیم.

P -------------------d

 

که تصویر چپ و راست و معکوس شده است.

در این سوال چون نوع تشکیل تصویر مورد نظر است پس قوانین تشکیل تصویر مورد بحث است.

تشکیل تصویر در میکروسکوپ از قوانین کلی تشکیل در عدسی های محدب پیروی می کند.ابژکتیو از جسم تصویر اول را می سازد که تصویری حقیقی بزرگتر و معکوس است.بعد اکولر تصویر حاصل از ابژکتیو را به صورت معکوس مجازی و بزرگتر در می آورد.(تصویر نهایی)فاصله کانونی اکولر از فاصله کانونی ابژکتیو بیشتر است در نتیجه بزرگنمایی اکولر از بزرگنمایی ابژکتیو کمتر بوده چون فاصله کانونی با بزرگنمایی رابطه عکس دارد.اگر فاصله اکولر کم شود ,تصویر مجازی تشکیل نمی شود و اصولا شرایط فیزیکی تشکیل تصویر به هم  می خورد.

آزمایش2(عکس روزنامه)

1-در بزرگنمایی های مختلف چه تفاوت هایی را مشاهده می کنید؟توضیح دهید.به عنوان مثال در یک  محدوده مشخص چه تغییراتی در بافت روزنامه,تعداد نقاط مشاهده شده در بزرگنمایی های مختلف دیده می شود؟

بزرگنمایی4=میدان دید زیاد-تعداد نقاط تصویر زیاد-جزئیات تصویر کم-وضوح تصویر کم

بزرگنمایی10=میدان دید کم-تعداد نقاط تصویر کم-جزئیات تصویر زیاد-وضوح تصویر بیشتر

بزرگنمایی40=میدان دید کمتر-تعداد نقاط تصویر کمتر-جزئیات تصویر خیلی بیشتر-وضوح تصویرخیلی بیشتر(بافت روزنامه و عکس مشخص تر است و رنگ ها تفکیک می شود)

دید کلی:از بزرگنمایی کم به زیاد: میدان دید کم-تعداد  نقاط تصویر کم-جزئیات تصویر زیاد

آزمایش3(تار مو)

1-نتیجه مشاهدات خود را بنویسید.

بزرگنمایی4=دو تار مو را با هم مشاهده کردیم و در نقطه تقاطع موی بالا و پایین هر دو مو واضح است.

بزرگنماایی10= دو تار مو را با هم مشاهده کردیم و در نقطه تقاطع موی بالا و پایین هر دو مو واضح است.

بزرگنمایی40=موی بالایی واضح است.بعد از تنظیمات هر دو مو واضح می شوند.

2-آیا هنگام تنظیم میکروسکوپ ابتدا موی بالایی واضح دیده می شود یا موی پایینی ؟چرا؟

در بزرگنمایی 4 و 10 تار مو را با هم مشاهده کردیم و در نقطه تقاطع موی بالا و پایین هر دو مو واضح است.(توان تفکیک زیاد)اما در بزرگنمایی40 چون قدرت تفکیک کم می شود موی بالایی واضح تر است.  میدان دید کم-تعداد نقاط تصویر کم-جزئیات تصویر زیاد بنابراین مویی که به عدسی نزدیکتر است واضح تراست.

3-وقتی که موها را با عدسی قوی مشاهده می کنید,هنگامی که موی بالایی را کاملا واضح میبینید آیا موی پایینی هم همان قدر واضح دیده می شود یا خیر؟چرا؟

خیر- در بزرگنمایی 40 در ابتدا وقتی بلافاصله بزرگنمایی را روی 40 گذاشتیم فقط تار موی بالایی مشاهده شد.چون بزرگنمایی زیاد شده و قدرت تفکیک کم می شود و میدان دید کمتر-تعداد نقاط تصویر کمترشده با کم شدن نقاط تصویر ما نیز نقاط کمتری را مشاهده کرده و در نتیجه تار موی نزدیک تر زودتر دیده می شود و فقط تار موی بالایی مشاهده می شود.بعد از تنظیم کردن توسط پیچ میکرو فاصله ی بین عدسی و لام را افزایش می دهیم تا قدرت تفکیک زیاد شود بنابراین بعد از تنظیمات می توانیم موی بالا و پایین را با هم ببینیم.اما باز هم وضوح موی پایینی به خوبی نیست.

4-آیا با عدسی قوی میتوان به طور همزمان هر دو مو را کاملا واضح دید؟

بله. بعد از تنظیم کردن توسط پیچ میکرو فاصله ی بین عدسی و لام را افزایش می دهیم تا قدرت تفکیک زیاد شود بنابراین بعد از تنظیمات می توانیم موی بالا و پایین را با هم ببینیم.

آزمایش4(خط کش میلی متری)

1-اعداد به دست آمده از اندازه گیری قطر میدان دید میکروسکوپ را در بزرگنمایی های 4 و 10 یادداشت کنید.

بزرگنمایی4= 5/4 میلی متر

بزرگنمایی10=5/1 میلی متر

2-آیا به نظر شما قطر میدان دید میکروسکوپ در بزرگنمایی 4 و 10تغییر کرده؟درصورت مثبت و یا منفی بودن جواب,دلایل خود را بیان کنید.

بله.با افزایش بزرگنمایی, قطر میدان دید کم-تعداد  نقاط تصویر کم-جزئیات تصویر زیاد.

آزمایش5(دستمال کاغذی)

1-نتیجه مشاهدات خود را در هنگام استفاده از عدسی های ضعیف و قوی بنویسید.

بزرگنمایی4=توده های در هم تنیده از رشته های دستمال-نازک ظریف-تعداد رشته ها زیاد

بزرگنمایی10=تراکم رشته ها کمتر پس تعداد رشته ها کم تر-بافت ها بزرگتر

بزرگنمایی40=بافت ها واضح بزرگ و قابل تشخیص-در ساختمان آنها یک سری بافت های مجزا به صورت سلول مشاهده شد.

2آیا با مشاهده میکروسکوپی می توان به ساختار دستمال کاغذی پی ببرید؟توضیح دهید

بله. بزرگنمایی40=بافت ها واضح بزرگ و قابل تشخیص-در ساختمان آنها یک سری بافت های مجزا به صورت سلول مشاهده شد.پس ساختار آن(رشته های دستمال)قابل تشخیص است.

به سوالات زیر پاسخ دهید:

1-میکروسکوپی که با آن کار کرده اید واجد چند ابژکتیو می باشد؟توضیح دهید

ابژکتیو خشک و ایمرسیون که در گروه:روش به کار گیری قرار دارند.

ابژکتیو خشک:وقتی محیط شفاف بین جسم و ابژکتیو هوا و گاز باشد.

ابژکتیو ایمرسیون:اگر این فاصله را مایعی(آب,گلیسرین,روغن سدر,آلفا برومو نفتول و ...) پر کند.

2-اعداد حک شده بر روی هر ابژکتیو بیانگر چیست؟توضیح دهید.

بر روی هر ابژکتیو اعداد مختلفی حک شده که نشانگر بزرگنمایی,زاویه گشودگی,طول لوله میکروسکوپ مناسب,شماره سریال و ضخامت لامل مناسب برای مشاهده با آن ابژکتیو می باشد.فاصله ی کانونی برخی از ابژکتیو ها نیز بر روی لوله ابژکتیو ثبت شده.برخی ویژگی های دیگر ابژکتیو هم بر روی آنها مشخص می شود.برای مثال:

برای ابژکتیو ایمرسیون oil

برای ابژکتیو فاز ph

برای میکروسکوپ پلاریزن و .... pol

3-از مقایسه این اعداد در ابژکتیو های مختلف چه نتیجه هایی می گیرید؟

ساختار و بنای هر ابژکتیو مربوط به خودش است.و کارایی آن را با ابژکتیو های دیگر تمایز می بخشد.

4-مخروط روشنایی چیست؟

مجموعه پرتوهای شکسته یافته و نیز پرتوهای که مستقیما از جسم می گذرد و وارد ابژکتیو می شود مخروط روشنایی را به وجود می آورند.

5-رابطه بین بزرگنمایی عدسی ابژکتیو با توان یا قدرت تفکیک چگونه است؟

بزرگنمایی:ابژکتیو در اندازه های بزرگنمایی مختلف یافت می شوند که معروفترین آنها 4,10,40,و100 می باشد.هر چه بزرگنمایی بیشتر شود عدسی ها ریزتر و فاصله کانونی آنها کمتر می شود.لذا بزرگنمایی آنها به صورت  زیر می باشد:

   4x 10x 40x 100x

توان تفکیک:کوچکترین فاصله قابل تشخیص بین دو نقطه واقع بر یک سطح را به وسیله یک سیستم نوری قابل رویت باشد توان تفکیک آن دستگاه گویند.هر چه مقدار عددی توان تفکیک کمتر باشد قدرت تفکیک دستگاه نوری بیشتر است.

پس رابطه بین این دو عکس می باشد.

6-کار ابژکتیو چیست؟

عمل کلی آن تشکیل اولین تصویر از جسم است.این تصویر بزرگتر از جسم,معکوس و حقیقی است.

7-نقش  کندانسور در یک میکروسکوپ در چیست؟

کندانسور از مجمو عه ای از عدسی های محدب یا محدب الطرفین تشکیل شده است که عمل آنها همگرا کردن پرتو های نوری حاصل از منبع روشنایی و تابیدن آنها بر روی جسم است تا نور کافی برای مشاهده جسم فراهم شود.

8-نقش دیافراگم چیست؟

دیافراگم وسیله ی تنظیم شدت نور میکروسکوپ است.هر میکروسکوپ به طور معمول دارای دیافراگم زمینه ,دیافراگم کندانسور و دیافراگم اکولر است.دیافراگم زمینه:شدت نوری که از منبع روشنایی به کندانسور می رسد را تنظیم می کند و معمولا در بالای منبع نور قرار دارد.دیافراگم کندانسور:شدت نوری که از کندانسور گذشته و به جسم می رسد را تنظیم می کند و اغلب در زیر کندانسور قرار دارد.دیافراگم اکولر:بر حسب نوع اکولر در داخل لوله ی اکولری(اکولر-)و یا خارج از لوله ی اکولری(اکولر+).

9-علت استفاده از روغن ایمرسیون در بزرگنمایی های بالا(100)چیست؟

در بزرگنمایی های بالا که به نور بیشتری نیاز است از شرایط ایمرسیون استفاده می شود که ضمن آن مایع موجود در فاصله فرونتال کار یک عدسی محدب را  انجام می دهد.چون ضریب شکست محیط ایمرسیون از لام شیشه ای بیشتر است ,پرتو های نوری را همگرا کرده,به ابژکتیو می رساند.به این ترتیب از هدر رفتن پرتو جلوگیری می شود و تصویر واضح تری به دست می آید.

10-از فیلتر ها چه استفاده ای در میکروسکوپ می شود؟

در میکروسکوپ,فیلترها,صفحات شیشه ای رنگین تیره رنگ با دانه دانه ساییده شده ای هستند که از آنها جهت ایجاد روشنایی یکنواخت ,پراکندگی نور و بالا بردن کنتراست(تضاد)استفاده می شود.از آنجا که هر فیلتری طیف همرنگ خود را عبور می دهد و از عبور طیف ها ی مکمل رنگ خود جلوگیری می کند با استفاده از فیلتر های رنگی می توان تک رنگ دلخواه و مناسب برای هر مشاهده را فراهم ساخت و یا برای افزایش کنتراست به هنگام عکس برداری میکروسکوپی از فیلتر مناسبی استفاده کرد.

11-چگونه می توان قدرت تفکیک میکروسکوپ را اصلاح کرد و افزایش داد؟

حد تفکیک میکروسکوپ از فرمول زیر بدست می آید:

R=0/61λ/n.sinα

هر چه مقدار عددی حد تفکیک کاهش یابد توان میکروسکوپ بهبود یافته یا به عبارتی افزایش می یابد .دو امکان برای کم کردن حد تفکیک وجود دارد:

1-کاهش طول موج نور استفاده شده در میکروسکوپ (استفاده از نور های با طول موج کوتاهتر)

2-افزایش عدد گشادگی(مخرج کسر)

 میزان تغییرات زاویه گشودگی ناچیز است(عدد گشادگي يك عدسي شيئي ميكروسكوپ مقياسي است از توانائي آن عدسي درجمع كردن نوروتجزيه دقيق اجزاء نمونه در يك نمونه با فاصله ثابت مي باشد. امواج نوري تشكيل دهنده تصوير عبور كرده از شيئي وارد عدسي شيئي مي شوند. اين امواج تشكيل يك مخروط نوري  معكوسي را مي دهند.افزايش عدد گشادگي و در  نتيجه بهبود بخشيدن به كار ميكروسكوپ ميتوان ضريب شكست محيط شفاف بين نمونه و عدسي شيئي را افزايش داد .ضريب شكست هوا ۱ و ضريب شكست آب مقطر ۱.۳۳ و ضريب شكست روغن سدر ۱.۵ و ضريب شكست آلفا برمو نفتل ۱.۶ مي باشد   بنا براين تغييرات ضريب شكست بين ۱ تا ۱.۶ مي باشد.آلفا نيم زاويه راس مخروط روشنائي است پرتو هاي زيادي از جسم خارج مي شوند اما تنها بخش كوچكي از آنها وارد عدسي شيئي مي گردند كه همين پر توها مخروط روشنائي را مي سازندزاويه راس مخروط روشنائي ۲آلفا و آلفانيم زاويه راس مخروط روشنائي مي باشد.و آلفا يا سينوس آن با شعاع عدسي شيئي و در نتيجه قطر عدسي شيئي رابطه مستقيم دارد و هر چه قطر عدسي شيئي بيشتر گردد آلفا نيز بيشتر مي شود.هر چه بزرگنمائي عدسي شيئي بيشتر شود فاصله كانوني آن كم تر مي شود و در نتيجه راس مخروط روشنائي به قاعده آن(همان قطر عدسي شيئي)نزديك تر مي شود.و زاويه ۲آلفا به ۱۸۰ درجه نزديكتر مي شود اگر بر فرض جسم با عدسي شيئي تماس پيدا كند(فرض محال) زاويه ۲آلفا ۱۸۰ درجه مي شود و آلفا ۹۰ درجه مي شود و سينوس آن برابر با يك مي شود و چون جسم نمي تواند با نمونه تماس داشته باشد در نتيجه مقدار سينوس آلفا هميشه از يك كمتر است.گر سينوس آلفا را 1 فرض كنيم و ضريب شكست را نيز حد اكثر 1.6 در نظر بگيريم بنا براين بنابراين 1در 1.6 مي شود)

 پس عملا راه اصلی کاهش فرمول فوق و دستیابی به توان تفکیک بهتر ,به کار گیری طول موج های کوتاه تر ,مثلا پرتو های بنفش و یا فرا بنفش است.

12-آیا بخشی از تصویر جسم که در میدان دید ابژکتیو قرار دارد در بزرگنمایی های مختلف تغییر می کند؟توضیح دهید.

بله.با افزایش بزرگنمایی میدان دید کم می شود.یعنی محدوده ی کمتری از جسم را در بزرگنمایی بالا می توان مشاهده نمود در عوض جزئیات زیاد می شود.

دیگر سوالات:

1-مشخصات حک شده بر روی عدسی 100 میکروسکوپ خود را بنویسید و مشخص کنید هر کدام نمایانگر چیست؟

بزرگنمایی=100

25/ 1oil

160=طول لوله

017/0= ضخامت لام

2-بزرگنمایی عدسی چشمی  میکروسکوپی خود را بنویسید.

10

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم شهریور ۱۳۹۱ساعت 15:3  توسط شیدا محمدی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
سعی بر آن دارم در این وبلاگ محیطی دوستانه برای ارائه ی گزارش کار فراهم آورم
لحظات خوشی را برایتان آرزومندم

نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۳
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
آرشیو موضوعی
گزارش کار جانور شناسی
آزمایشگاه شیمی آلی
ایمیل و روش استفاده از آن
آزمایشگاه زیست سلولی
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
آزمایشگاه شیمی عمومی 2
آزمایشگاه میکروبیولوژی1
آزمایشگاه میکروبیولوژی 2
آزمایشگاه ژنتیک 1
آزمایشگاه بیوشیمی 2
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری
میکروبیولوژِی
قارچ شناسی
دانستنی ها
آزمایشگاه ژنتیک 2
آزمایشگاه پروتوزئولوژی
آزمایشگاه میکروبیولوژی محیطی
مقاله به همراه ترجمه
آزمایشگاه هماتولوژی
آزمایشگاه باکتری شناس 2
آزمایشگاه ایمونولوژی
مایکوباکتریوم
ورمی کمپوست
پیوندها
گیاه پزشکی و گیاهان دارویی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

ام سی آی فایو؛ باشگاه بزرگ فروشندگان ایرانی