سوالات گزارش کار آزمایشگاه
1-تفاوت و شباهت های موجود در سلول های مورد مطالعه را از جنبه های مختلف بررسی کنید.
خون:( لنفوسیت ها دارای هسته بزرگو دایره ای-سیتوپلاسم کم-اندازه کوچکتر نسبت به مونوسیت ها)(مونوسیت ها دارای هسته کوچک و لوبیایی-سیتوپلاسم زیاد-اندازه بزرگتر نسبت به لنفوسیت ها)
ماهیچه:خطوط تیره, میوزن و خطوط روشن بین آنها اکتین می باشد.
پوست: چندوجهی و متصل به یکدیگرند این سلول ها به کمک مجموعه های اتصالی به یگدیگر به طور محکم اتصال دارند.دارای هسته.
پوشش دهان:اتصالات در آن نسبت به پوست ضعیف تر است.دارای هسته.
غضروفی:سلول های غضروفی به تعداد یک یا دو و گاه تا چهار سلول در داخل یک کپسول دیده می شوند که در درون ماده ای زمینه از سولفات کندرین قرار دارد.
شش:در دوزیستان ساختمان نسبتا ساده ای دارد و در واقع همانند کیسه های هوایی در مهره داران عالی تر است.
دارای ساختمان های استوانه ای و دارای هسته و دارای مژه با زنش.
2-اشکال سلول های مشاهده شده در زیر میکروسکوپ را رسم کنید.
سلول های خونی                سلول های بافت ماهیچه              سلول های پوشش پوست      سلول های بافت پوششی دهان
        
سلول غضروفی                                      سلول بافت ششی
      
آزمایش4
1-اشکال سلول های خونی مشاهده شده در زیر میکروسکوپ را رسم کنید.


2-با افزودن رنگ کیریستال ویوله رقیق یا سبز متیل به نمونه سلول های خونی روی لام چه تغییری ایجاد می شود؟
هسته تیره تر میشود
3-آیا لنفوسیت ها و مونوسیت ها به یک اندازه و یکسان دیده میشوند؟منظره هسته آنها چگونه است؟
مونوسیت ها بزرگتر از لنفوسیت ها هستند.مونوسیت‌ها بزرگترین سلول درجریان خون محسوب می‌شوند.هسته مونوسیت ها لوبیائی، کلیه‌ای یا به شکل مغز است. هسته لنفوسیت ها دایره شکل و گرد است.
4-آیا لنفوسیت ها و مونوسیت ها هر دو یکسان رنگ میشوند؟این سلول ها کدام یک از رنگ اسیدی یا بازی را به خود میگیرند؟ بله-بازی
5-چرا دانه های بازوفیل رنگ کریستال ویوله را به خود میگیرند؟
بازوفیل ,بازدوست است.و کریستال ویوله نیز بازی است.
6-مونوسیت و لنفوسیت ها کدام سیتوپلاسم کمتری دارد؟
لنفوسیت سیتوپلاسم کمتری دارد.در حالیکه مونوسیت ها, سیتوپلاسم زیاد وآبی روشن دارند.
7-آیا گلبول قرمز یکنواخت رنگ می گیرند؟شدت رنگ در کدام قسمت ها بیشتر است؟چرا؟
خیر-قسمت هایی که تمرکز گلبول قرمز بیشتری داردشدت رنگ بیشتر است زیرا اسیدنوکلئیک بار منفی دارد.
8-چه تفاوت اساسی بین گلبول های قرمز خون انسان و قورباغه وجود دارد؟
گویچه های سرخ انسان فاقد هسته وسایر اندامک های اصلی یاخته ای هستند و 33درصد حجم آنها را پروتئینی بنام هموگلوبین تشکیل میدهد.در حالیکه گلبول قرمز قورباغه هسته دارند.
آزمایش5
1-چه تفاوت بین سلول های پوششی مژه دار سقف دهان و سلول های ششی در قورباغه وجود دارد؟
دهان:دارای هسته کوچک و سیتوپلاسم زیاد و شکل سلول های آن نامنظم و دایره ای است.فاقد مژک است.برای ترشح و انتقال به کار میرود.
شش: دارای هسته بزرگ و سیتوپلاسم کم و شکل سلول های آن منظم و استوانه ای است.دارای مژه و زنش در مژه میباشد.
2-چرا سلول های پوششی ششی مژه دارند ولی سلول های پوست و یا غضروف مژه ندارند؟
به علت نوع وظیفه خود. سلول ششی در واقع همانند کیسه های هوایی در مهره داران عالی تر است.

پوست:باید به هم پیوسته باشند و از بدن محافظت کنند و مژه نمیخواهد

آزمایش6
1-چرا در پوست,سلول ها چنین محکم به هم متصل میباشند حال آنکه در دهان به راحتی از هم جدا میشوند؟بافت پوششی دهان سنگفرشی یک لایه است به دلیل تک لایه بودن به راحتی از هم جدا میشوند.و باید سیال باشد.در حالیکه در پوست به صورت چندوجهی و متصل به یکدیگرند این سلول ها به کمک مجموعه های اتصالی به یگدیگر به طور محکم اتصال دارند تا در برابر عوامل خارجی از بدن محافظت کنند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم شهریور 1391ساعت 15:53  توسط شیدا محمدی | 
 

1-طول سلول های رنگ شده و طول سلول های زنده را در بزرگنمایی های 4 و 100 به دست آورید(با محاسبه)

سلول زنده:

**بزرگنمایی 4= سلول بشره پیاز + آب مقطر

طول سلول ها در بزرگنمایی 4 = 12,10,14,12,13,15,11,9,11,10

میانگین= 7/11

 طول سلول :

 مقیاس درجات میکرومتر چشمی برای عدسی4Xمیانگین

  11/7x 22=257/4 میکرون**

 **بزرگنمایی10= سلول بشره پیاز + آب مقطر

طول سلول ها در بزرگنمایی10=25,24,17,16,22,37,25,22,22,24

میانگین=4/23

 طول سلول:

 مقیاس درجات میکرومتر چشمی برای عدسی10Xمیانگین

23/4 x 10 = 234 میکرون**

سلول رنگ شده:

**بزرگنمایی 4= سلول بشره پیاز +لوگل

طول سلول ها در بزرگنمایی 4 = 12,13,9,10,10,7,6,9,8

میانگین= 4/9

 طول سلول:

 مقیاس درجات میکرومتر چشمی برای عدسی4Xمیانگین

9/4 x 22 = 206/8 میکرون**

**بزرگنمایی10= سلول بشره پیاز + لوگل

طول سلول ها در بزرگنمایی10=18,20,23,19,22,21,21,20,21,17

میانگین=2/20

 طول سلول:

 مقیاس درجات میکرومتر چشمی برای عدسی10Xمیانگین

20/2 x 10 =202 میکرون**

 2-طول سلول های رنگ آمیزی شده را با طول سلول های زنده در بزرگنمایی های 4 و 10 مقایسه کنید.آیا اعداد به دست آمده در بزرگنمایی های مختلف تفاوت دارد یا خیر؟چرا؟

بلی تفاوت دارد. طول سلول های رنگ آمیزی شده نسبت به طول سلول های زنده در بزرگنمایی های 4 و 10کوچکتر شده است.زیرا با رنگ آمیزی کردن سلول می میرد.سلول مرده نسبت به سلول زنده همواره کوچکتر می شود,در سلول های مرده پتانسیل آب کاهش می یابد و نوعی عمل پلاسمولیز صورت می گیرد.

3-آیا میانگین طول سلول های رنگ شده نسبت به طول سلول های زنده تغییری پیدا کرده؟چرا؟

بلی تفاوت دارد.  زیرا طول سلول های رنگ آمیزی شده نسبت به طول سلول های زنده در بزرگنمایی های 4 و 10کوچکتر شده است. .با کوچکتر شدن اعداد در سلول های مرده میانگین آن  نیز کاهش می یابد.

آزمایش3

1-قطر هسته ی سلول های رنگ شده و قطر هسته ی سلول های زنده را در بزرگنمایی 40 به دست آورید.با محاسبه

**بزرگنمایی40=اندازه هسته زنده

طول هسته=9,10,8,11,10,7,9,10,11,10

میانگین= 5/9

 طول سلول:

 مقیاس درجات میکرومتر چشمی برای عدسی40Xمیانگین

9/5 x 40= 380 میکرون**

**بزرگنمایی40=اندازه هسته مرده

طول هسته=10,10,10,10,10,10,10,10,10,10

میانگین=10

 طول سلول:

 مقیاس درجات میکرومتر چشمی برای عدسی40Xمیانگین

10 x 40=400 میکرون**

2-قطر هسته های رنگ شده را با قطر هسته های زنده در بزرگنمایی 40 مقایسه کنید.آیا قطر هسته ی سلول های رنگ شده با قطر سلول های زنده تفاوت دارد؟

تفاوت چشمگیری ندارد.تمام هسته ها حدودا 10 میکرون است.

نمونه گیری ما از بشره پیاز در مرحله اول برای سلول های زنده با مرحله دوم برای سلول های مرده ,از نظر منطقه یکی نبود.به همین دلیل خطای آزمایش بیشتر شده است.
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم شهریور 1391ساعت 15:4  توسط شیدا محمدی | 
 

آزمایش 1 (حروف روزنامه)

1- نتیجه مشاهدات خود را بنویسید و با ذکر دلیل توضیح دهید.

حرف را با بزرگنمایی 4 به صورت زیر مشاهده کردیم.

P -------------------d

 

که تصویر چپ و راست و معکوس شده است.

در این سوال چون نوع تشکیل تصویر مورد نظر است پس قوانین تشکیل تصویر مورد بحث است.

تشکیل تصویر در میکروسکوپ از قوانین کلی تشکیل در عدسی های محدب پیروی می کند.ابژکتیو از جسم تصویر اول را می سازد که تصویری حقیقی بزرگتر و معکوس است.بعد اکولر تصویر حاصل از ابژکتیو را به صورت معکوس مجازی و بزرگتر در می آورد.(تصویر نهایی)فاصله کانونی اکولر از فاصله کانونی ابژکتیو بیشتر است در نتیجه بزرگنمایی اکولر از بزرگنمایی ابژکتیو کمتر بوده چون فاصله کانونی با بزرگنمایی رابطه عکس دارد.اگر فاصله اکولر کم شود ,تصویر مجازی تشکیل نمی شود و اصولا شرایط فیزیکی تشکیل تصویر به هم  می خورد.

آزمایش2(عکس روزنامه)

1-در بزرگنمایی های مختلف چه تفاوت هایی را مشاهده می کنید؟توضیح دهید.به عنوان مثال در یک  محدوده مشخص چه تغییراتی در بافت روزنامه,تعداد نقاط مشاهده شده در بزرگنمایی های مختلف دیده می شود؟

بزرگنمایی4=میدان دید زیاد-تعداد نقاط تصویر زیاد-جزئیات تصویر کم-وضوح تصویر کم

بزرگنمایی10=میدان دید کم-تعداد نقاط تصویر کم-جزئیات تصویر زیاد-وضوح تصویر بیشتر

بزرگنمایی40=میدان دید کمتر-تعداد نقاط تصویر کمتر-جزئیات تصویر خیلی بیشتر-وضوح تصویرخیلی بیشتر(بافت روزنامه و عکس مشخص تر است و رنگ ها تفکیک می شود)

دید کلی:از بزرگنمایی کم به زیاد: میدان دید کم-تعداد  نقاط تصویر کم-جزئیات تصویر زیاد

آزمایش3(تار مو)

1-نتیجه مشاهدات خود را بنویسید.

بزرگنمایی4=دو تار مو را با هم مشاهده کردیم و در نقطه تقاطع موی بالا و پایین هر دو مو واضح است.

بزرگنماایی10= دو تار مو را با هم مشاهده کردیم و در نقطه تقاطع موی بالا و پایین هر دو مو واضح است.

بزرگنمایی40=موی بالایی واضح است.بعد از تنظیمات هر دو مو واضح می شوند.

2-آیا هنگام تنظیم میکروسکوپ ابتدا موی بالایی واضح دیده می شود یا موی پایینی ؟چرا؟

در بزرگنمایی 4 و 10 تار مو را با هم مشاهده کردیم و در نقطه تقاطع موی بالا و پایین هر دو مو واضح است.(توان تفکیک زیاد)اما در بزرگنمایی40 چون قدرت تفکیک کم می شود موی بالایی واضح تر است.  میدان دید کم-تعداد نقاط تصویر کم-جزئیات تصویر زیاد بنابراین مویی که به عدسی نزدیکتر است واضح تراست.

3-وقتی که موها را با عدسی قوی مشاهده می کنید,هنگامی که موی بالایی را کاملا واضح میبینید آیا موی پایینی هم همان قدر واضح دیده می شود یا خیر؟چرا؟

خیر- در بزرگنمایی 40 در ابتدا وقتی بلافاصله بزرگنمایی را روی 40 گذاشتیم فقط تار موی بالایی مشاهده شد.چون بزرگنمایی زیاد شده و قدرت تفکیک کم می شود و میدان دید کمتر-تعداد نقاط تصویر کمترشده با کم شدن نقاط تصویر ما نیز نقاط کمتری را مشاهده کرده و در نتیجه تار موی نزدیک تر زودتر دیده می شود و فقط تار موی بالایی مشاهده می شود.بعد از تنظیم کردن توسط پیچ میکرو فاصله ی بین عدسی و لام را افزایش می دهیم تا قدرت تفکیک زیاد شود بنابراین بعد از تنظیمات می توانیم موی بالا و پایین را با هم ببینیم.اما باز هم وضوح موی پایینی به خوبی نیست.

4-آیا با عدسی قوی میتوان به طور همزمان هر دو مو را کاملا واضح دید؟

بله. بعد از تنظیم کردن توسط پیچ میکرو فاصله ی بین عدسی و لام را افزایش می دهیم تا قدرت تفکیک زیاد شود بنابراین بعد از تنظیمات می توانیم موی بالا و پایین را با هم ببینیم.

آزمایش4(خط کش میلی متری)

1-اعداد به دست آمده از اندازه گیری قطر میدان دید میکروسکوپ را در بزرگنمایی های 4 و 10 یادداشت کنید.

بزرگنمایی4= 5/4 میلی متر

بزرگنمایی10=5/1 میلی متر

2-آیا به نظر شما قطر میدان دید میکروسکوپ در بزرگنمایی 4 و 10تغییر کرده؟درصورت مثبت و یا منفی بودن جواب,دلایل خود را بیان کنید.

بله.با افزایش بزرگنمایی, قطر میدان دید کم-تعداد  نقاط تصویر کم-جزئیات تصویر زیاد.

آزمایش5(دستمال کاغذی)

1-نتیجه مشاهدات خود را در هنگام استفاده از عدسی های ضعیف و قوی بنویسید.

بزرگنمایی4=توده های در هم تنیده از رشته های دستمال-نازک ظریف-تعداد رشته ها زیاد

بزرگنمایی10=تراکم رشته ها کمتر پس تعداد رشته ها کم تر-بافت ها بزرگتر

بزرگنمایی40=بافت ها واضح بزرگ و قابل تشخیص-در ساختمان آنها یک سری بافت های مجزا به صورت سلول مشاهده شد.

2آیا با مشاهده میکروسکوپی می توان به ساختار دستمال کاغذی پی ببرید؟توضیح دهید

بله. بزرگنمایی40=بافت ها واضح بزرگ و قابل تشخیص-در ساختمان آنها یک سری بافت های مجزا به صورت سلول مشاهده شد.پس ساختار آن(رشته های دستمال)قابل تشخیص است.

به سوالات زیر پاسخ دهید:

1-میکروسکوپی که با آن کار کرده اید واجد چند ابژکتیو می باشد؟توضیح دهید

ابژکتیو خشک و ایمرسیون که در گروه:روش به کار گیری قرار دارند.

ابژکتیو خشک:وقتی محیط شفاف بین جسم و ابژکتیو هوا و گاز باشد.

ابژکتیو ایمرسیون:اگر این فاصله را مایعی(آب,گلیسرین,روغن سدر,آلفا برومو نفتول و ...) پر کند.

2-اعداد حک شده بر روی هر ابژکتیو بیانگر چیست؟توضیح دهید.

بر روی هر ابژکتیو اعداد مختلفی حک شده که نشانگر بزرگنمایی,زاویه گشودگی,طول لوله میکروسکوپ مناسب,شماره سریال و ضخامت لامل مناسب برای مشاهده با آن ابژکتیو می باشد.فاصله ی کانونی برخی از ابژکتیو ها نیز بر روی لوله ابژکتیو ثبت شده.برخی ویژگی های دیگر ابژکتیو هم بر روی آنها مشخص می شود.برای مثال:

برای ابژکتیو ایمرسیون oil

برای ابژکتیو فاز ph

برای میکروسکوپ پلاریزن و .... pol

3-از مقایسه این اعداد در ابژکتیو های مختلف چه نتیجه هایی می گیرید؟

ساختار و بنای هر ابژکتیو مربوط به خودش است.و کارایی آن را با ابژکتیو های دیگر تمایز می بخشد.

4-مخروط روشنایی چیست؟

مجموعه پرتوهای شکسته یافته و نیز پرتوهای که مستقیما از جسم می گذرد و وارد ابژکتیو می شود مخروط روشنایی را به وجود می آورند.

5-رابطه بین بزرگنمایی عدسی ابژکتیو با توان یا قدرت تفکیک چگونه است؟

بزرگنمایی:ابژکتیو در اندازه های بزرگنمایی مختلف یافت می شوند که معروفترین آنها 4,10,40,و100 می باشد.هر چه بزرگنمایی بیشتر شود عدسی ها ریزتر و فاصله کانونی آنها کمتر می شود.لذا بزرگنمایی آنها به صورت  زیر می باشد:

   4x 10x 40x 100x

توان تفکیک:کوچکترین فاصله قابل تشخیص بین دو نقطه واقع بر یک سطح را به وسیله یک سیستم نوری قابل رویت باشد توان تفکیک آن دستگاه گویند.هر چه مقدار عددی توان تفکیک کمتر باشد قدرت تفکیک دستگاه نوری بیشتر است.

پس رابطه بین این دو عکس می باشد.

6-کار ابژکتیو چیست؟

عمل کلی آن تشکیل اولین تصویر از جسم است.این تصویر بزرگتر از جسم,معکوس و حقیقی است.

7-نقش  کندانسور در یک میکروسکوپ در چیست؟

کندانسور از مجمو عه ای از عدسی های محدب یا محدب الطرفین تشکیل شده است که عمل آنها همگرا کردن پرتو های نوری حاصل از منبع روشنایی و تابیدن آنها بر روی جسم است تا نور کافی برای مشاهده جسم فراهم شود.

8-نقش دیافراگم چیست؟

دیافراگم وسیله ی تنظیم شدت نور میکروسکوپ است.هر میکروسکوپ به طور معمول دارای دیافراگم زمینه ,دیافراگم کندانسور و دیافراگم اکولر است.دیافراگم زمینه:شدت نوری که از منبع روشنایی به کندانسور می رسد را تنظیم می کند و معمولا در بالای منبع نور قرار دارد.دیافراگم کندانسور:شدت نوری که از کندانسور گذشته و به جسم می رسد را تنظیم می کند و اغلب در زیر کندانسور قرار دارد.دیافراگم اکولر:بر حسب نوع اکولر در داخل لوله ی اکولری(اکولر-)و یا خارج از لوله ی اکولری(اکولر+).

9-علت استفاده از روغن ایمرسیون در بزرگنمایی های بالا(100)چیست؟

در بزرگنمایی های بالا که به نور بیشتری نیاز است از شرایط ایمرسیون استفاده می شود که ضمن آن مایع موجود در فاصله فرونتال کار یک عدسی محدب را  انجام می دهد.چون ضریب شکست محیط ایمرسیون از لام شیشه ای بیشتر است ,پرتو های نوری را همگرا کرده,به ابژکتیو می رساند.به این ترتیب از هدر رفتن پرتو جلوگیری می شود و تصویر واضح تری به دست می آید.

10-از فیلتر ها چه استفاده ای در میکروسکوپ می شود؟

در میکروسکوپ,فیلترها,صفحات شیشه ای رنگین تیره رنگ با دانه دانه ساییده شده ای هستند که از آنها جهت ایجاد روشنایی یکنواخت ,پراکندگی نور و بالا بردن کنتراست(تضاد)استفاده می شود.از آنجا که هر فیلتری طیف همرنگ خود را عبور می دهد و از عبور طیف ها ی مکمل رنگ خود جلوگیری می کند با استفاده از فیلتر های رنگی می توان تک رنگ دلخواه و مناسب برای هر مشاهده را فراهم ساخت و یا برای افزایش کنتراست به هنگام عکس برداری میکروسکوپی از فیلتر مناسبی استفاده کرد.

11-چگونه می توان قدرت تفکیک میکروسکوپ را اصلاح کرد و افزایش داد؟

حد تفکیک میکروسکوپ از فرمول زیر بدست می آید:

R=0/61λ/n.sinα

هر چه مقدار عددی حد تفکیک کاهش یابد توان میکروسکوپ بهبود یافته یا به عبارتی افزایش می یابد .دو امکان برای کم کردن حد تفکیک وجود دارد:

1-کاهش طول موج نور استفاده شده در میکروسکوپ (استفاده از نور های با طول موج کوتاهتر)

2-افزایش عدد گشادگی(مخرج کسر)

 میزان تغییرات زاویه گشودگی ناچیز است(عدد گشادگي يك عدسي شيئي ميكروسكوپ مقياسي است از توانائي آن عدسي درجمع كردن نوروتجزيه دقيق اجزاء نمونه در يك نمونه با فاصله ثابت مي باشد. امواج نوري تشكيل دهنده تصوير عبور كرده از شيئي وارد عدسي شيئي مي شوند. اين امواج تشكيل يك مخروط نوري  معكوسي را مي دهند.افزايش عدد گشادگي و در  نتيجه بهبود بخشيدن به كار ميكروسكوپ ميتوان ضريب شكست محيط شفاف بين نمونه و عدسي شيئي را افزايش داد .ضريب شكست هوا ۱ و ضريب شكست آب مقطر ۱.۳۳ و ضريب شكست روغن سدر ۱.۵ و ضريب شكست آلفا برمو نفتل ۱.۶ مي باشد   بنا براين تغييرات ضريب شكست بين ۱ تا ۱.۶ مي باشد.آلفا نيم زاويه راس مخروط روشنائي است پرتو هاي زيادي از جسم خارج مي شوند اما تنها بخش كوچكي از آنها وارد عدسي شيئي مي گردند كه همين پر توها مخروط روشنائي را مي سازندزاويه راس مخروط روشنائي ۲آلفا و آلفانيم زاويه راس مخروط روشنائي مي باشد.و آلفا يا سينوس آن با شعاع عدسي شيئي و در نتيجه قطر عدسي شيئي رابطه مستقيم دارد و هر چه قطر عدسي شيئي بيشتر گردد آلفا نيز بيشتر مي شود.هر چه بزرگنمائي عدسي شيئي بيشتر شود فاصله كانوني آن كم تر مي شود و در نتيجه راس مخروط روشنائي به قاعده آن(همان قطر عدسي شيئي)نزديك تر مي شود.و زاويه ۲آلفا به ۱۸۰ درجه نزديكتر مي شود اگر بر فرض جسم با عدسي شيئي تماس پيدا كند(فرض محال) زاويه ۲آلفا ۱۸۰ درجه مي شود و آلفا ۹۰ درجه مي شود و سينوس آن برابر با يك مي شود و چون جسم نمي تواند با نمونه تماس داشته باشد در نتيجه مقدار سينوس آلفا هميشه از يك كمتر است.گر سينوس آلفا را 1 فرض كنيم و ضريب شكست را نيز حد اكثر 1.6 در نظر بگيريم بنا براين بنابراين 1در 1.6 مي شود)

 پس عملا راه اصلی کاهش فرمول فوق و دستیابی به توان تفکیک بهتر ,به کار گیری طول موج های کوتاه تر ,مثلا پرتو های بنفش و یا فرا بنفش است.

12-آیا بخشی از تصویر جسم که در میدان دید ابژکتیو قرار دارد در بزرگنمایی های مختلف تغییر می کند؟توضیح دهید.

بله.با افزایش بزرگنمایی میدان دید کم می شود.یعنی محدوده ی کمتری از جسم را در بزرگنمایی بالا می توان مشاهده نمود در عوض جزئیات زیاد می شود.

دیگر سوالات:

1-مشخصات حک شده بر روی عدسی 100 میکروسکوپ خود را بنویسید و مشخص کنید هر کدام نمایانگر چیست؟

بزرگنمایی=100

25/ 1oil

160=طول لوله

017/0= ضخامت لام

2-بزرگنمایی عدسی چشمی  میکروسکوپی خود را بنویسید.

10

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم شهریور 1391ساعت 15:3  توسط شیدا محمدی | 
 

آزمایش 1 (حروف روزنامه)

1- نتیجه مشاهدات خود را بنویسید و با ذکر دلیل توضیح دهید.

حرف را با بزرگنمایی 4 به صورت زیر مشاهده کردیم.

P -------------------d

 

که تصویر چپ و راست و معکوس شده است.

در این سوال چون نوع تشکیل تصویر مورد نظر است پس قوانین تشکیل تصویر مورد بحث است.

تشکیل تصویر در میکروسکوپ از قوانین کلی تشکیل در عدسی های محدب پیروی می کند.ابژکتیو از جسم تصویر اول را می سازد که تصویری حقیقی بزرگتر و معکوس است.بعد اکولر تصویر حاصل از ابژکتیو را به صورت معکوس مجازی و بزرگتر در می آورد.(تصویر نهایی)فاصله کانونی اکولر از فاصله کانونی ابژکتیو بیشتر است در نتیجه بزرگنمایی اکولر از بزرگنمایی ابژکتیو کمتر بوده چون فاصله کانونی با بزرگنمایی رابطه عکس دارد.اگر فاصله اکولر کم شود ,تصویر مجازی تشکیل نمی شود و اصولا شرایط فیزیکی تشکیل تصویر به هم  می خورد.

آزمایش2(عکس روزنامه)

1-در بزرگنمایی های مختلف چه تفاوت هایی را مشاهده می کنید؟توضیح دهید.به عنوان مثال در یک  محدوده مشخص چه تغییراتی در بافت روزنامه,تعداد نقاط مشاهده شده در بزرگنمایی های مختلف دیده می شود؟

بزرگنمایی4=میدان دید زیاد-تعداد نقاط تصویر زیاد-جزئیات تصویر کم-وضوح تصویر کم

بزرگنمایی10=میدان دید کم-تعداد نقاط تصویر کم-جزئیات تصویر زیاد-وضوح تصویر بیشتر

بزرگنمایی40=میدان دید کمتر-تعداد نقاط تصویر کمتر-جزئیات تصویر خیلی بیشتر-وضوح تصویرخیلی بیشتر(بافت روزنامه و عکس مشخص تر است و رنگ ها تفکیک می شود)

دید کلی:از بزرگنمایی کم به زیاد: میدان دید کم-تعداد  نقاط تصویر کم-جزئیات تصویر زیاد

آزمایش3(تار مو)

1-نتیجه مشاهدات خود را بنویسید.

بزرگنمایی4=دو تار مو را با هم مشاهده کردیم و در نقطه تقاطع موی بالا و پایین هر دو مو واضح است.

بزرگنماایی10= دو تار مو را با هم مشاهده کردیم و در نقطه تقاطع موی بالا و پایین هر دو مو واضح است.

بزرگنمایی40=موی بالایی واضح است.بعد از تنظیمات هر دو مو واضح می شوند.

2-آیا هنگام تنظیم میکروسکوپ ابتدا موی بالایی واضح دیده می شود یا موی پایینی ؟چرا؟

در بزرگنمایی 4 و 10 تار مو را با هم مشاهده کردیم و در نقطه تقاطع موی بالا و پایین هر دو مو واضح است.(توان تفکیک زیاد)اما در بزرگنمایی40 چون قدرت تفکیک کم می شود موی بالایی واضح تر است.  میدان دید کم-تعداد نقاط تصویر کم-جزئیات تصویر زیاد بنابراین مویی که به عدسی نزدیکتر است واضح تراست.

3-وقتی که موها را با عدسی قوی مشاهده می کنید,هنگامی که موی بالایی را کاملا واضح میبینید آیا موی پایینی هم همان قدر واضح دیده می شود یا خیر؟چرا؟

خیر- در بزرگنمایی 40 در ابتدا وقتی بلافاصله بزرگنمایی را روی 40 گذاشتیم فقط تار موی بالایی مشاهده شد.چون بزرگنمایی زیاد شده و قدرت تفکیک کم می شود و میدان دید کمتر-تعداد نقاط تصویر کمترشده با کم شدن نقاط تصویر ما نیز نقاط کمتری را مشاهده کرده و در نتیجه تار موی نزدیک تر زودتر دیده می شود و فقط تار موی بالایی مشاهده می شود.بعد از تنظیم کردن توسط پیچ میکرو فاصله ی بین عدسی و لام را افزایش می دهیم تا قدرت تفکیک زیاد شود بنابراین بعد از تنظیمات می توانیم موی بالا و پایین را با هم ببینیم.اما باز هم وضوح موی پایینی به خوبی نیست.

4-آیا با عدسی قوی میتوان به طور همزمان هر دو مو را کاملا واضح دید؟

بله. بعد از تنظیم کردن توسط پیچ میکرو فاصله ی بین عدسی و لام را افزایش می دهیم تا قدرت تفکیک زیاد شود بنابراین بعد از تنظیمات می توانیم موی بالا و پایین را با هم ببینیم.

آزمایش4(خط کش میلی متری)

1-اعداد به دست آمده از اندازه گیری قطر میدان دید میکروسکوپ را در بزرگنمایی های 4 و 10 یادداشت کنید.

بزرگنمایی4= 5/4 میلی متر

بزرگنمایی10=5/1 میلی متر

2-آیا به نظر شما قطر میدان دید میکروسکوپ در بزرگنمایی 4 و 10تغییر کرده؟درصورت مثبت و یا منفی بودن جواب,دلایل خود را بیان کنید.

بله.با افزایش بزرگنمایی, قطر میدان دید کم-تعداد  نقاط تصویر کم-جزئیات تصویر زیاد.

آزمایش5(دستمال کاغذی)

1-نتیجه مشاهدات خود را در هنگام استفاده از عدسی های ضعیف و قوی بنویسید.

بزرگنمایی4=توده های در هم تنیده از رشته های دستمال-نازک ظریف-تعداد رشته ها زیاد

بزرگنمایی10=تراکم رشته ها کمتر پس تعداد رشته ها کم تر-بافت ها بزرگتر

بزرگنمایی40=بافت ها واضح بزرگ و قابل تشخیص-در ساختمان آنها یک سری بافت های مجزا به صورت سلول مشاهده شد.

2آیا با مشاهده میکروسکوپی می توان به ساختار دستمال کاغذی پی ببرید؟توضیح دهید

بله. بزرگنمایی40=بافت ها واضح بزرگ و قابل تشخیص-در ساختمان آنها یک سری بافت های مجزا به صورت سلول مشاهده شد.پس ساختار آن(رشته های دستمال)قابل تشخیص است.

به سوالات زیر پاسخ دهید:

1-میکروسکوپی که با آن کار کرده اید واجد چند ابژکتیو می باشد؟توضیح دهید

ابژکتیو خشک و ایمرسیون که در گروه:روش به کار گیری قرار دارند.

ابژکتیو خشک:وقتی محیط شفاف بین جسم و ابژکتیو هوا و گاز باشد.

ابژکتیو ایمرسیون:اگر این فاصله را مایعی(آب,گلیسرین,روغن سدر,آلفا برومو نفتول و ...) پر کند.

2-اعداد حک شده بر روی هر ابژکتیو بیانگر چیست؟توضیح دهید.

بر روی هر ابژکتیو اعداد مختلفی حک شده که نشانگر بزرگنمایی,زاویه گشودگی,طول لوله میکروسکوپ مناسب,شماره سریال و ضخامت لامل مناسب برای مشاهده با آن ابژکتیو می باشد.فاصله ی کانونی برخی از ابژکتیو ها نیز بر روی لوله ابژکتیو ثبت شده.برخی ویژگی های دیگر ابژکتیو هم بر روی آنها مشخص می شود.برای مثال:

برای ابژکتیو ایمرسیون oil

برای ابژکتیو فاز ph

برای میکروسکوپ پلاریزن و .... pol

3-از مقایسه این اعداد در ابژکتیو های مختلف چه نتیجه هایی می گیرید؟

ساختار و بنای هر ابژکتیو مربوط به خودش است.و کارایی آن را با ابژکتیو های دیگر تمایز می بخشد.

4-مخروط روشنایی چیست؟

مجموعه پرتوهای شکسته یافته و نیز پرتوهای که مستقیما از جسم می گذرد و وارد ابژکتیو می شود مخروط روشنایی را به وجود می آورند.

5-رابطه بین بزرگنمایی عدسی ابژکتیو با توان یا قدرت تفکیک چگونه است؟

بزرگنمایی:ابژکتیو در اندازه های بزرگنمایی مختلف یافت می شوند که معروفترین آنها 4,10,40,و100 می باشد.هر چه بزرگنمایی بیشتر شود عدسی ها ریزتر و فاصله کانونی آنها کمتر می شود.لذا بزرگنمایی آنها به صورت  زیر می باشد:

   4x 10x 40x 100x

توان تفکیک:کوچکترین فاصله قابل تشخیص بین دو نقطه واقع بر یک سطح را به وسیله یک سیستم نوری قابل رویت باشد توان تفکیک آن دستگاه گویند.هر چه مقدار عددی توان تفکیک کمتر باشد قدرت تفکیک دستگاه نوری بیشتر است.

پس رابطه بین این دو عکس می باشد.

6-کار ابژکتیو چیست؟

عمل کلی آن تشکیل اولین تصویر از جسم است.این تصویر بزرگتر از جسم,معکوس و حقیقی است.

7-نقش  کندانسور در یک میکروسکوپ در چیست؟

کندانسور از مجمو عه ای از عدسی های محدب یا محدب الطرفین تشکیل شده است که عمل آنها همگرا کردن پرتو های نوری حاصل از منبع روشنایی و تابیدن آنها بر روی جسم است تا نور کافی برای مشاهده جسم فراهم شود.

8-نقش دیافراگم چیست؟

دیافراگم وسیله ی تنظیم شدت نور میکروسکوپ است.هر میکروسکوپ به طور معمول دارای دیافراگم زمینه ,دیافراگم کندانسور و دیافراگم اکولر است.دیافراگم زمینه:شدت نوری که از منبع روشنایی به کندانسور می رسد را تنظیم می کند و معمولا در بالای منبع نور قرار دارد.دیافراگم کندانسور:شدت نوری که از کندانسور گذشته و به جسم می رسد را تنظیم می کند و اغلب در زیر کندانسور قرار دارد.دیافراگم اکولر:بر حسب نوع اکولر در داخل لوله ی اکولری(اکولر-)و یا خارج از لوله ی اکولری(اکولر+).

9-علت استفاده از روغن ایمرسیون در بزرگنمایی های بالا(100)چیست؟

در بزرگنمایی های بالا که به نور بیشتری نیاز است از شرایط ایمرسیون استفاده می شود که ضمن آن مایع موجود در فاصله فرونتال کار یک عدسی محدب را  انجام می دهد.چون ضریب شکست محیط ایمرسیون از لام شیشه ای بیشتر است ,پرتو های نوری را همگرا کرده,به ابژکتیو می رساند.به این ترتیب از هدر رفتن پرتو جلوگیری می شود و تصویر واضح تری به دست می آید.

10-از فیلتر ها چه استفاده ای در میکروسکوپ می شود؟

در میکروسکوپ,فیلترها,صفحات شیشه ای رنگین تیره رنگ با دانه دانه ساییده شده ای هستند که از آنها جهت ایجاد روشنایی یکنواخت ,پراکندگی نور و بالا بردن کنتراست(تضاد)استفاده می شود.از آنجا که هر فیلتری طیف همرنگ خود را عبور می دهد و از عبور طیف ها ی مکمل رنگ خود جلوگیری می کند با استفاده از فیلتر های رنگی می توان تک رنگ دلخواه و مناسب برای هر مشاهده را فراهم ساخت و یا برای افزایش کنتراست به هنگام عکس برداری میکروسکوپی از فیلتر مناسبی استفاده کرد.

11-چگونه می توان قدرت تفکیک میکروسکوپ را اصلاح کرد و افزایش داد؟

حد تفکیک میکروسکوپ از فرمول زیر بدست می آید:

R=0/61λ/n.sinα

هر چه مقدار عددی حد تفکیک کاهش یابد توان میکروسکوپ بهبود یافته یا به عبارتی افزایش می یابد .دو امکان برای کم کردن حد تفکیک وجود دارد:

1-کاهش طول موج نور استفاده شده در میکروسکوپ (استفاده از نور های با طول موج کوتاهتر)

2-افزایش عدد گشادگی(مخرج کسر)

 میزان تغییرات زاویه گشودگی ناچیز است(عدد گشادگي يك عدسي شيئي ميكروسكوپ مقياسي است از توانائي آن عدسي درجمع كردن نوروتجزيه دقيق اجزاء نمونه در يك نمونه با فاصله ثابت مي باشد. امواج نوري تشكيل دهنده تصوير عبور كرده از شيئي وارد عدسي شيئي مي شوند. اين امواج تشكيل يك مخروط نوري  معكوسي را مي دهند.افزايش عدد گشادگي و در  نتيجه بهبود بخشيدن به كار ميكروسكوپ ميتوان ضريب شكست محيط شفاف بين نمونه و عدسي شيئي را افزايش داد .ضريب شكست هوا ۱ و ضريب شكست آب مقطر ۱.۳۳ و ضريب شكست روغن سدر ۱.۵ و ضريب شكست آلفا برمو نفتل ۱.۶ مي باشد   بنا براين تغييرات ضريب شكست بين ۱ تا ۱.۶ مي باشد.آلفا نيم زاويه راس مخروط روشنائي است پرتو هاي زيادي از جسم خارج مي شوند اما تنها بخش كوچكي از آنها وارد عدسي شيئي مي گردند كه همين پر توها مخروط روشنائي را مي سازندزاويه راس مخروط روشنائي ۲آلفا و آلفانيم زاويه راس مخروط روشنائي مي باشد.و آلفا يا سينوس آن با شعاع عدسي شيئي و در نتيجه قطر عدسي شيئي رابطه مستقيم دارد و هر چه قطر عدسي شيئي بيشتر گردد آلفا نيز بيشتر مي شود.هر چه بزرگنمائي عدسي شيئي بيشتر شود فاصله كانوني آن كم تر مي شود و در نتيجه راس مخروط روشنائي به قاعده آن(همان قطر عدسي شيئي)نزديك تر مي شود.و زاويه ۲آلفا به ۱۸۰ درجه نزديكتر مي شود اگر بر فرض جسم با عدسي شيئي تماس پيدا كند(فرض محال) زاويه ۲آلفا ۱۸۰ درجه مي شود و آلفا ۹۰ درجه مي شود و سينوس آن برابر با يك مي شود و چون جسم نمي تواند با نمونه تماس داشته باشد در نتيجه مقدار سينوس آلفا هميشه از يك كمتر است.گر سينوس آلفا را 1 فرض كنيم و ضريب شكست را نيز حد اكثر 1.6 در نظر بگيريم بنا براين بنابراين 1در 1.6 مي شود)

 پس عملا راه اصلی کاهش فرمول فوق و دستیابی به توان تفکیک بهتر ,به کار گیری طول موج های کوتاه تر ,مثلا پرتو های بنفش و یا فرا بنفش است.

12-آیا بخشی از تصویر جسم که در میدان دید ابژکتیو قرار دارد در بزرگنمایی های مختلف تغییر می کند؟توضیح دهید.

بله.با افزایش بزرگنمایی میدان دید کم می شود.یعنی محدوده ی کمتری از جسم را در بزرگنمایی بالا می توان مشاهده نمود در عوض جزئیات زیاد می شود.

دیگر سوالات:

1-مشخصات حک شده بر روی عدسی 100 میکروسکوپ خود را بنویسید و مشخص کنید هر کدام نمایانگر چیست؟

بزرگنمایی=100

25/ 1oil

160=طول لوله

017/0= ضخامت لام

2-بزرگنمایی عدسی چشمی  میکروسکوپی خود را بنویسید.

10X

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت 1391ساعت 12:15  توسط شیدا محمدی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
سعی بر آن دارم در این وبلاگ محیطی دوستانه برای ارائه ی گزارش کار فراهم آورم
لحظات خوشی را برایتان آرزومندم

نوشته های پیشین
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1392
آذر 1392
آبان 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
اسفند 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
آرشیو موضوعی
گزارش کار جانور شناسی
آزمایشگاه شیمی آلی
ایمیل و روش استفاده از آن
آزمایشگاه زیست سلولی
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
آزمایشگاه شیمی عمومی 2
آزمایشگاه میکروبیولوژی1
آزمایشگاه میکروبیولوژی 2
آزمایشگاه ژنتیک 1
آزمایشگاه بیوشیمی 2
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری
میکروبیولوژِی
قارچ شناسی
دانستنی ها
آزمایشگاه ژنتیک 2
آزمایشگاه پروتوزئولوژی
آزمایشگاه میکروبیولوژی محیطی
مقاله به همراه ترجمه
آزمایشگاه هماتولوژی
آزمایشگاه باکتری شناس 2
آزمایشگاه ایمونولوژی
مایکوباکتریوم
ورمی کمپوست
برچسب‌ها
گزارش کار جانور شناسی (1)
پیوندها
گیاه پزشکی و گیاهان دارویی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

ام سی آی فایو؛ باشگاه بزرگ فروشندگان ایرانی